EKSPERTYZY BOTANICZNE I ORNITOLOGICZNE

DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

DODATKOWE DOPŁATY DO ŁĄK I PASTWISK

Nie jesteś pewien ...

czy Twoje pola kwalifikują się do dopłat botanicznych lub ornitologicznych?

Zadzwoń i umów się na bezpłatną wizytę w gospodarstwie.


Rolniku, to działanie jest dla Ciebie, jeżeli:

  • - posiadasz co najmniej 1 ha użytków rolnych,
  • - posiadasz trwałe użytki zielone (łąki/pastwiska) lub trawy na gruntach ornych od co najmniej 5 lat,
  • - zobowiążesz się realizować zobowiązanie przez 5 lat na podstawie opracowanego planu działalności rolno-środowiskowej oraz ekspertyzy botanicznej/ornitologicznej.

Doplaty botaniczne i ornitologiczne
OBSZAR DZIAŁANIA- CAŁA POLSKA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Geoportal - serwis mapowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O MNIE

Ekspert przyrodniczy botaniczny i ornitologiczny od 2018 roku, doradca rolnośrodowiskowy, doradca rolny, inspektor rolnictwa ekologicznego.

Plan działania:

  • - kontakt z rolnikiem
  • - wizja terenowa z potwierdzeniem siedliska
  • - omówienie wymagań możliwych pakietów
  • - prace terenowe na działkach
  • - wykonanie ekspertyzy wraz z kompletem dokumentów do ARiMR

Roltech Ekspertyzy Przyrodnicze

EKSPERTYZY BOTANICZNECel: utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk oraz siedlisk leżących poza obszarami Natura 2000 (pakiet 4 i 5).

Ekspertyzy botaniczne
Dopłaty botaniczne

EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNECel: poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO, (pakiet 4).

Ekspertyzy ornitologiczne
Dopłaty ornitologiczne

RAPORTY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOWykonuję raporty oceny oddziaływania na środowisko niezbędne do przedsięwziąć wykonywanych na terenie Natura 2000 składane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Raporty oceny oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

Raport jest obligatoryjnie wymagany, w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Opracowany raport powinien zawierać kompleksowy opis alternatywnych wariantów, a nie tylko wariantu proponowanego przez wnioskodawcę. Dlatego też raport musi zawierać opis również racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jak i uzasadnienie ich wyboru.

INFORMACJE KONTAKTOWE

ROL-TECH Ekspertyzy Przyrodnicze

Telefon: 665-044-125

email: glowka.roltech@gmail.com

email: biuro@ekspertyzy-przyrodnicze.com

Ekspertyzy przyrodniczne

ROL-TECH Joanna Główka

Ul. Zadziele 14

32-406 Zakliczyn

NIP: 6832003532

Umów się na bezpłatną wizytę w gospodarstwie.